Общинска администрация Средец / Република България

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък 12.02.2024 г.,

Валидно до: Четвъртък, 27 Февруари 2024, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Средец, Дирекция МПОС, отдел МДТ, град Средец, пл.България № 8, ет.3, стая 306 от 8.00 до 16.00 часа при Росица Божинова – младши експерт МП, за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

АУЗ по чл.107 от ДОПК

1

3491/12.02.2024 Г.

СТИМИ ЕООД

ДПС

АУЗ

3457-1/25.01.2024 г.

2

3

4

5

Настоящият списък е в сила за периода от 12.02.2024 г. – 27.02.2024 г.

Споделяне: