Общинска администрация Средец / Република България

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък 25.01.2024 г.,

Валидно до: Четвъртък, 8 Февруари 2024, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Община Средец, Дирекция МПОС, отдел МДТ, град Средец, пл.България № 8, ет.3, стая 306 от 8.00 до 16.00 часа при Росица Божинова – младши експерт МП, за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на документа

1

6459/25.01.2024 г.

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ

*******

3326-1/27.11.2023 г.

2

6460/25.01.2024 г.

СТАНИМИР ВИДЕВ ТАНЕВ

*******

2486-1/14.04.2021 г.

3416-1/07.12.2023 г.

3

6461/25.01.2024 г.

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

*******

3402-1/07.12.2023 г.

4

6462/25.01.2024 г.

МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ САНДЕВ

*******

3270-1/20.11.2023 г.

5

6463/25.01.2024 г.

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЖИВКОВ

*******

2535-1/23.04.2021 г.

3272-1/20.11.2023 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 25.01.2024 г. – 08.02.2024 г.

Споделяне: