Общинска администрация Средец / Република България

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

Във връзка с поети ангажименти по осъществяване на 6 месечна проверка за продължаваща принадлежност на обслужваните потребители, съгласно Договор № BG05FMOP001-5.001-0189 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Средец“, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Община Средец уведомява потребителите на услугата „Топъл обяд”, че след извършена проверка и получен отговор от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, поради висок доход /над 413,00лв./ отпадат следните потребители, считано от 10.06.2022 год.:

 1. Иван Атанасов Янков
 2. Руска Илиева Иванова
 3. Димитринка Янкова Карайотова
 4. Михо Димитров Проданов
 5. Георги Стоянов Десполов
 6. Дафина Пенчева Калайджиева
 7. Янка Георгиева Атанасова
 8. Тошко Русинов Тодоров
 9. Яна Илиева Джермова
 10. Желяза Минчева Стефанова
 11. Елена Иванова Михалева
 12. Радка Пеева Господинова
 13. Зюмбюла Асенова Каракачанова

До запълване капацитета на услугата „Топъл обяд“ с максималния брой потребители /70/, договори за предоставяне на услугата ще се сключат с всички кандидати, които отговарят на критериите и изискванията за ползване на услугата и попадат в определените целеви групи от „Списък с чакащи потребители“, а именно:

1. Йорданка Михайлова Дамянова

2. Георги Марков Георгиев

3. Тодорка Христова Георгиева

4. Асен Георгиев Атанасов

5. Пенка Георгиева Йорданова

6. Десислава Любомирова Христова

7. Цвета Янчева Георгиева

8. Еленка Койчева Димитрова

9. Васил Христов Иванов

10. Анка Христова Андреева

След извършената проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас се установи, че на критериите и изискванията за ползване на услугата отговарят 67 лица. До запълване капацитета на услугата „Топъл обяд“ с максималния брой потребители /70/ остават още три свободни места.

Община Средец напомня на своите граждани, че процедурата за прием на документи за кандидат-потребители на услугата „Топъл обяд” е отворена през целия период на реализирането на проекта до 30.06.2022г. Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 16.00 часа. Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация или предоставени на хартия от сградата на Домашен социален патронаж, намираща се в гр. Средец, ул.“Васил Коларов“ № 28, партерен етаж. Лицата, подали заявления-декларации и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

Предстои Община Средец да заяви желанието си и предложи на Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, да удължи срока на предоставяне на услугата „Топъл обяд“ до 09.09.2022г.

Ресурси
Споделяне: