Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Подновяване на дейностите на площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), площадка за събиране и съхранение на отпадъци от стъкло и излезли от употреба гуми (ИУГ), площадка за събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и площадка за събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, вкл. опаковки, метални опаковки и шлака от пещи в ПИ с идентификатор 17974.0.361 по КК на гр. Средец, местност „Долапски баир“, община Средец“.

Възложител: „ВАЛСИ 2017“ ЕООД

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: