Общинска администрация Средец / Република България

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ В ОГТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ“

На 10.03.2023 г. приключи изпълнението на дейностите по залесяване съгласно Договор № BG06RDNP001-8.002-0002- С01 от 06.04.2020 г., процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.

В рамките на проект: „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“ са залесени 339 дка с общо 227 366 бр. фиданки от летен дъб и цер в следните подотдели:128 р, 128 х, 352б, 508в, 508д, 509в, 520а, 591б, 600в. Залесените територии са в землищата на с. Момина църква, обхванати от пожари през 2012 г. и в землищата на с. Пънчево с. Радойново, с. Кубадин и с. Факия, пострадали през 2017 г. от нападение от корояд.

Стойността на изпълнените дейности е в размер на 217 664.79 лв. безвъзмездна финансова помощ.

С изпълнението на проектните дейности се постигна навременно възобновяване на освободените площи с желани, подходящи дървесни видове, увеличаване площите на възстановените гори, а това от своя страна води до подобряване на борбата с промените в климата.

Споделяне: