Общинска администрация Средец / Република България

Проект „Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

На 08.03.2021 г. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група Средец, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“, процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.353, подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Стойността на проектните дейности е 5 650,00 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г.

Основна цел на проекта е подобряване качеството и достъпа на населението на община Средец до основни услуги, с цел да се осигури достъп до култура, туризъм и развлечение чрез поставяне по общински пътища от четвъртокласна пътна мрежа, местни пътища, общинска земеделска земя и общинска горска територия на туристически информационни и указателни табели до културните и мегалитни ценности.

В резултат от изпълнение на дейностите ще се даде възможност за популяризиране на природното богатство на района, развитие на нови форми за туризъм и превръщане на района в по-привлекателно място за живот, отдих и инвестиране, както и за привличане на повече туристи на територията на община Средец.

Споделяне: