Общинска администрация Средец / Република България

Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

На 22.06.2020 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168-0001-С01 „МИГ Средец – подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец“ е на стойност 61 587,46 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца от подписване на договора.

Основната цел на проекта е реконструкция на тротоарни настилки, с която ще се създаде по-благоприятна комуникационно-транспортна обстановка. Ще се подобри средата и условията за живот в град Средец, както и повиши привлекателността му като туристическа дестинация, към което са насочени и специфичните цели на проекта:

Качествено и трайно подобряване на уличната мрежа в град Средец за по-добро транспортно-комуникационно обслужване на населението;

Повишаване на туристическата привлекателност и имиджа на община Средец като туристическа дестинация, чрез подобряване качеството на средата и инфраструктурата на град Средец;

Повишаване безопасността на движение за жителите и гостите на града, включително улесняване достъпа на хора с увреждания, чрез подобряване качеството на тротоарната настилка.

Ще се извършат строително ремонтни дейности по направа на нова тротоарна настилка.

Проектът цели повишаване на експлоатационните качества на настилката, ще бъде оптимално подобрен съществуващия габарит и елементи на тротоарите в съответствие с действащата регулация на гр. Средец.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Изградена нова тротоарна настилка, включително и усилена тротоарна настилка от гранитни павета по ул. „Септемврийци“, ул.„Бенковски“ и ул. „Атанас Манчев“ - 1236,42 кв. м.

Споделяне: