Общинска администрация Средец / Република България

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0001 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ГРАДСКА СРЕДА В ГР. СРЕДЕЦ- УЛ. "ТОДОР НИКОЛОВ" -ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО II-РИ ЕТАП ОТ ПТ.22 ДО П.Т. 38“

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0001

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ГРАДСКА СРЕДА В ГР. СРЕДЕЦ- УЛ. "ТОДОР НИКОЛОВ" -ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО II-РИ ЕТАП ОТ ПТ.22 ДО П.Т. 38“

На 30.06.2023 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.584 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.584 -0001 „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец- ул. "Тодор Николов" -Етапно строителство II-ри етап от пт.22 до п.т. 38“, е на стойност 179 858,20 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 36 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта е реконструкция, с която ще се създаде по-благоприятана комуникационно-транспортна обстановка. Ще се подобри средата и условията за живот в град Средец, както и повиши привлекателността му като туристическа дестинация, към което са насочени и специфичните цели на проекта:

- Качествено и трайно подобряване на уличната мрежа в град Средец за по-добро транспортно-комуникационно обслужване на населението;

- Повишаване безопасността на движение за жителите и гостите на града, включително улесняване достъпа на хора с увреждания, чрез подобряване качеството на настилката.

Ще се извършат строително ремонтни дейности по направа на нова пътна настилка, включително пътна основа, монтаж на нови бордюри.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Изградена нова пътна настилка, включително пътна основа, монтаж на нови бордюри по ул. Тодор Николов" - II-ри етап от п.т.22 /след кръстовището с ул. „Йорданка Николова“/ до п.т. 38“ /след кръстовището с ул.“Софроний Врачански“/.

Споделяне: