Общинска администрация Средец / Република България

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0002 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ПОЛЗВАНЕ, В УПИ I , КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0002

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ПОЛЗВАНЕ, В УПИ I , КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

На 06.04.2023 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.584 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.584 -0002 „Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв. 25 по плана на с. Факия община Средец“, е на стойност 184 759,23 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 36 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта е да се подобри облика и качеството на живот в населеното място. Село Факия да стане още по - привлекателно за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на икономическото, социалното и културно си развитие, както и чрез обновяването на съществуващата публична техническа инфраструктура.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Благоустроени зелени площи – с. Факия;

► Осигуряване на равен достъп до подобрената инфраструктура;

► Качествена промяна на цялостния облик на с. Факия и повишаване на привлекателността му за жителите, инвеститорите, гостите и туристите;

Изградена детска площадка.

Споделяне: