Общинска администрация Средец / Република България

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0003 "РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1897“ ГР. СРЕДЕЦ“

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0003

"РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1897“ ГР. СРЕДЕЦ“

На 04.10.2023 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.584 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.584 -0003 "Ремонт и обзавеждане на помещения в Народно читалище „Пробуда-1897“ гр. Средец“, е на стойност 163 089,68 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 36 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта e подобряване условията за развитие на културно-образователна и творческа дейност в гр. Средец, разширяване на социалния обхват на читалищната дейност чрез увеличаване на библиотечния фонд, развитие на нови дейности в сградата на читалището, стимулиране развитието на самодейността, превръщане на "Народно читалище "Пробуда-1897" в устойчива местна институция, отговаряща на потребностите на общността.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

С изпълнение на дейностите в проектното предложение, ще се обновят и оборудват помещения предназначени за културно-масова работа и провеждане на репетиции на самодейните състави.

Споделяне: