Общинска администрация Средец / Република България

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0004 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНА ЗА КАТЕРЕНЕ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГР. СРЕДЕЦ“

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.584 -0004

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНА ЗА КАТЕРЕНЕ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГР. СРЕДЕЦ“

На 13.07.2023 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.584 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.584 -0004 „Доставка и монтаж на стена за катерене в Общински детски комплекс гр. Средец“ , е на стойност 109 331.18 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 36 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта е да се оптимизират условията за устойчиво образователно-спортно обучение и физическо възпитание на деца, ученици и младежи в сферата на катеренето и алпинизма, както и да се постигне позитивно въздействие върху техните семейства, приятели и познати, което ще повиши високата физическа и емоционална самооценка и самосъзнание, ще формира позитивна и отговорна нагласа към ползотворното запълване на свободното време, затвърди умения и желания на подрастващите да дадат своя принос за развитието на клубовете на ЦПЛР-ОДК в град Средец. От водещата цел произтичат следните подцели:

• Да се развият катерачните умения на децата и учениците с цел повишаване физическия тонус, развиване на стратегическото мислене, чрез формиране на представа за "Лесно-трудно", "Безопасно-Опасно" и оптимизиране на спортната среда и визуализация на постигнатите резултати чрез участия в регионални и национални състезания;

• Да се формира климат за сътрудничество с различни представители на катерачни клубове, местната общност (спортисти, треньори, алпинисти) с оглед безопасния и устойчив тренировъчен и образователен процес на деца, ученици и младежи;

• Да се оптимизира информираността на ученици, учители, и жителите по отношение формирането на здравословни навици, физическа култура и позитивно отношение към съществуващата спортна инфраструктура чрез открити уроци, демонстрации и информационни кампании;

• Да накара ползвателите на катерачната стена да открият предимствата от творческото мислене, провокирано от практикуването на физически дейности;

• Да информира участниците за разнообразието от предлагани извънкласни и извънучилищни дейности в град Средец.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Ще бъде изградена стена за катерене, съставена от метална конструкция прихваната към стени и таван, като върху конструкцията ще бъдат захванати дървени плоскости с различни по цвят хватки, формиращи различни по трудност трасета.

Чрез реализацията на проекта, ще бъдат създадени формални и неформални клубове по интереси за деца от 5 до 19 години към ЦПЛР-ОДК. През последните пет години голяма популярност набират алтернативни и не толкова популярни занимания, като начин за интегриране на важни обществени послания в различни групи. Катеренето по стена в зала е по-достъпно, безопасно, атрактивно, обхваща голям възрастов периметър, сравнително лесно начало, достъпна екипировка и голям медиен интерес. Разположението й на закрито е предпоставка за ползване 12 месеца в година по 16 часа на ден от около 400 деца и младежи на възраст от 5 до 19 години. Съвременните условия предполагат търсене на иновативни начини за привличане на вниманието на деца и младежи и възрастни към спорта.

Споделяне: