Общинска администрация Средец / Република България

Проект: Да срещнем културите на Централна Странджа“ процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.197

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

На 26.05.2021 г. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група Средец, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: Да срещнем културите на Централна Странджа“ процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.197, подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Стойността на проектните дейности е 14 596,00 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г.

Основна цел на проекта е да бъде проучено богатото материално и нематериално културно наследство, документирано и популяризирано сред съвременното общество.

С изпълнението и на проектните дейности ще се осъществи:

1. Проучване на местното материално и нематериално културно наследство;

2. Събиране, систематизиране на информацията в алманах от 3 части с тематични раздели - обичаи, обекти и фолклорни фестивали;

3. Заснемане и обработка на видео клип на съхранените във времето обичаи – „Кукеров ден“, „Еньова буля“ и „Герман“.

Продуктите от изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат разпространявани на регионални, национални, международни туристически борси, граждани и гости на община Средец.

Споделяне: