Общинска администрация Средец / Република България

Проект: "Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец"

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

На 26.05.2021 г. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ и „Местна инициативна група Средец“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: "Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец", процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.168, МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стойността на проектното предложение е 58 412,54 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2023 г.

Основна цел на проекта е да се подобри и модернизира културната инфраструктура на територията на с. Загорци.

Специфичните цели на проекта са свързани с подобряване условията за развитие на културно-образователна и творческа дейност в с. Загорци, разширяване на социалния обхват на читалищната дейност в селото чрез увеличаване на библиотечния фонд, развитие на нови дейности в сградата на читалището, превръщане на читалище "Христо Ботев - 1927 г." в устойчива местна институция, отговаряща на потребностите на общността.

С извършването на ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец", ще се обнови сградата и ще се подобрят условията по предназначението й.

След реализацията на СМР, ще се подобрят експлоатационните показатели на читалищния салон, което предполага максималното му използване според неговата функционалност.

Споделяне: