Общинска администрация Средец / Република България

Конкурс за длъжността: Директор на детска градина – с. Орлинци

На основание чл.44, ал.1, т.1 във връзка с чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №313/25.05.2022 год. на кмета на Община Средец

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за длъжността:

Директор на детска градина – с. Орлинци - 1 работно място.

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът на детска градина е пряко подчинен на кмета на общината. Той градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за допускане до конкурс за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или "магистър" в съответното на длъжността професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която позволява изпълнението на норма преподавателска работа.

3. Да имат най-малко 5 /пет години/ учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.

5. Да не са лишени от правото си да упражняват професията си.

6. Да не страдат от заболявалия и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министър на образованието и науката;

7. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл.188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от Кодекса на труда или чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

8. Всеки кандидат има право да кандидатства за повече от една детска градина.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец, адресирано до кмета на общината - по образец.
 2. Професионална автобиография.
 3. Документи за завършена степен на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен (копия).
 4. Документи удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).
 5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина.
 6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 7. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия - по образец.
 8. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност) – оригинал.
 9. Други документи по преценка на кандидата.

В случай, че се кандидатства за повече от една детска градина, кандидатът подава заявление за всяка една от тях и прилага заверени копия на документите.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” лично от кандидата.

IV. Начин на провеждане на Конкурса:

 1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на общинска детска градина се провежда в три етапа:
 • Първи етап: Допускане по документи;
 • Втори етап: Решаване на тест;
 • Трети етап: Интервю.

Етап 2 и 3 се провеждат в един ден, в сградата на Общинска администрация гр. Средец.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията на заеманата длъжност.

3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията на отказа. В съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 2 от Кодекса на труда председателят на комисията по допускане до конкурс съобщава писмено на недопуснатите кандидати съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно и ги уведомява писмено.

4. В съответствие с чл. 93, ал. 3 от Кодекса на труда председателят на комисията по допускане съобщава писмено на допуснатите кандидати датата, часът за започване и мястото за провеждане на втори и трети етап от конкурса.

V. Срок и място за подаване на документите

Документите се подават в срок от един месец след публикуване на обявата за конкурса.

 1. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч., в сградата на Общинска администрация гр. Средец, пл.„България” № 8, деловодство – партерен етаж, в срок до 1 месец от датата на публикуване на обявата.
 2. Лице за контакт : Сергей Стоилов – Стоилов – Директор на дирекция „Образование, здравеопазване, култура, социални и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт “ - 0886088038
 3. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността Директор на детска градина с. Орлинци и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
 4. На общодостъпно място ще се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:
 • Информационното табло в сградата на Общинска администрация – Средец;
 • Интернет страницата на Община Средец.

Заповедта да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуването на обява във в-к „Черноморски фар”, поставяне на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Средец и електронния сайт на Община Средец http://sredets.bg/.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам. – кмет на Община Средец.

Инж. Иван Жабов

Кмет на община Средец

Ресурси
Споделяне: