Общинска администрация Средец / Република България

Конкурс за длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена"

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 861/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец

ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена" – 1 работно място в с.Факия, общ. Средец

I. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира и координира цялостната дейност на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена" – с.Факия, общ. Средец.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” – по една от специалностите: социални дейности, социален мениджмънт, здравен мениджмънт, стопанско управление.
 2. Да има не по-малко от 5 години трудов стаж в сферата на посочените области на висшето образование;
 3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
 4. Да не са лишавани по съдебен път от правото да заемат съответната длъжност;
 5. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на потребителите;
 6. Да са дееспособни лица.

III. Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурса /по образец/;
 2. Професионална автобиография;
 3. Декларация /по образец/, че лицето е:

- пълнолетен български гражданин; гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

- не е поставен под запрещение

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода

- не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

 1. Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на лични данни;
 2. Копие от дипломи за завършено висше образование и придобита специалност;
 3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 4. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата (при започване на работа);
 5. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване (при започване на работа);
 6. Разработена от кандидата „Програма за развитие на социалната услуга „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена" –с.Факия, общ.Средец”.

Разработената програма да бъде до 10 печатни страници А4.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда по реда на глава пета, раздел ІV от Кодекса на труда в два етапа:

 1. Допустимост по документи и оценка на представените Програми;
 2. Провеждане на интервю с получилите оценка над 4.50 от Програмата, по въпроси, свързани с управлението на услугата и нормативни актове в сферата на социалното законодателство.

До класиране се допускат кандидати с обща оценка минимум 9.00, представляваща сбора от оценката от програмата и оценката от интервюто. Оценката от интервюто се изчислява по шестобалната система.

При еднакви крайни резултати и еднаква образователно-квалификационна степен, се провежда допълнително събеседване с кандидатите, постигнали тези резултати.

Конкурсната процедура се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Средец.

V. Място и срок на подаване на документите:

 1. Документи за участие се подават лично от кандидатите или чрез пълномощник в Деловодството на Общинска администрация Средец, пл."България" № 8, партерен етаж, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.
 2. Документите за участие и разработената „Програма за развитие на социалната услуга „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена" –с.Факия, общ. Средец” през периода 2022 - 2024 година”се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост"Св.Св.Константин и Елена" –с.Факия, общ.Средец и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
 3. Краен срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от датата на публикуване на обявата за конкурса във вестник „Черноморски фар” и на електронната страница на Община Средец – www.sredets.bg.

За справки:055516992; 0886088038-Сергей Стоилов–Директор дирекция „ОЗСДКИМС“

Ресурси
Споделяне: