Общинска администрация Средец / Република България

Конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" град Средец

На основание чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с Решение 393/27.10.202 на Общински съвет – гр. Средец и Заповед № 835/14.12.2021 год.на Кмета на Община Средец

ОБЯВЯВАМ

процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" град Средец 1 работно място

I. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават образователно – квалификационна степен магистър по икономика или инженер с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър;
 2. Да имат не по-малко от 3 години управленски опит;
 3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
 4. Да притежават компютърни компетенции;
 5. Умения за работа в екип;
 6. Да познават Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички нормативни актове, свързани с дейността на предприятието, ЗОС, Закона за управление на отпадъците, Закона за местните данъци и такси, Наредбите на Община Средец, касаещи дейността на предприятието.

II. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” – Средец, да се проведе в три етапа:

 • Първи етап - Допускане по документи;
 • Втори етап - Защита на концепция за развитието на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” за три годишен период. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства;
 • Трети етап – Интервю.

III. Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление до Кмета на Община Средец за участие в конкурса – по образец;
 2. Професионална автобиография;
 3. Диплома за завършено висше образование /копие/;
 4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;
 5. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (оригинал);
 6. Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност - по образец

IV. Кратко описание на длъжността:

 • Ръководи дейността на общинското предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец, в рамките на предоставените в Правилника правомощия;
 • Контролира и носи отговорност за опазване на финансово-счетоводната дисциплина, използването на материалните и парични активи, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на предприятието и стопанисването на предоставеното на предприятието имущество;
 • Осъществява ежедневен контрол върху спазването на Правилника за дейността на Общинското предприятие, действащите нормативни актове, решенията на Общински съвет Средец и актовете на Кмета на Общината;
 • Подписва документи от кореспонденцията на общинското предприятие.

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие да се подават лично или чрез упълномощен представител на адрес: Общинска администрация гр.Средец, обл.Бургас, пл.„България “ № 8, партерен етаж, Деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа

С входящ номер, дата и час да се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Краен срок за подаване на документите: едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса – 17.01.2022г., 16.00часа

Разработената концепция се подава след обявяване на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, до 02.02.2022 год., 16.00ч. в сградата на Общинска администрация гр. Средец, пл.„България” № 8, деловодство – партерен етаж.

На общодостъпно място да се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:

1. Информационното табло в Общинска администрация – Средец, партерен етаж

2. Интернет страницата на Община Средец – www.sredets.bg

Обявлението за конкурса да се публикува във вестник „Черноморски фар” и интернет страницата на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Ресурси
Споделяне: