Общинска администрация Средец / Република България

Конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 826/10.12.2021 год.на Кмета на Община Средец

ОБЯВЯВАМ

конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец

І. Изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Кандидатите за заемане на длъжността следва да отговарят на предвидените в чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор изисквания:

1.1 да са дееспособни лица;

1.2 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

1.3 да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър;

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

2.1 придобитото висше образование следва да е в професионално направление: „Икономика”;

2.2 познания в областта на основната нормативна уредба, свързана с изпълнение на задълженията за длъжността: Закон за вътрешния одит в публичния сектор; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Закон за публичните финанси; Закон за обществените поръчки; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за счетоводството; Закон за местните данъци и такси; Закон за общинския дълг; Закон за общинската собственост; Закон за администрацията;

2.3 способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;

2.4 комуникационни умения и умения за работа в екип;

2.5 добра компютърна грамотност - работа с MS Office (Word, Excel), Internet;

3. Предимства:

3.1 Притежаването на професионален опит в областта на финансовата и счетоводната дейност е предимство при равни други условия.

II..Кратко описание на длъжността:

  1. Стажант-одиторът, чрез изпълнение на служебните си задължения, помага на община Средец да постигне целите си, като прилага систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

Стажант-одиторът изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на община Средец.

Стажант-одиторът има всички права и задължения на вътрешен одитор, с изключение на правото самостоятелно да изготвят и подписват планове и доклади, свързани с изпълнението на конкретен одитен ангажимент.

  1. Вид правоотношение - трудово, като с одобреният кандидат се сключва трудов договор за срок от 2 години, като в рамките на две години от назначаването, „стажант-одиторът” трябва да положи успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор и да придобие сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите, съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест.

2. Интервю.

IV. Необходими документи:

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

1. заявление за участие в конкурса по образец;

2. автобиография европейски формат;

3. заверено от кандидатите копие „Вярно с оригинала” на документите за придобитото образование;

4. заверено от кандидатите копие „Вярно с оригинала” на документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако кандидата притежава такъв);

5. заверено от кандидатите копие „Вярно с оригинала” на документите за придобити допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации)

г) декларация по чл. 107 а, ал. 1 от Кодекса на труда по образец

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие да се подават лично или чрез упълномощен представител на адрес: Общинска администрация гр.Средец, обл.Бургас, пл.„България “ № 8, партерен етаж, Деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа

С входящ номер, дата и час да се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Краен срок за подаване на документите: едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса.

VI. На общодостъпно място да се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:

  1. Информационното табло в Общинска администрация – Средец, партерен етаж
  2. Интернет страницата на Община Средец – www.sredets.bg

Обявлението за конкурса да се публикува във вестник „Черноморски фар” и интернет страницата на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Ресурси
Споделяне: