Общинска администрация Средец / Република България

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

На основание Заповед № 640 /28.07.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 90, ал.2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.7,ал.12 и §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

ОБЯВЯВАМ

конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

І. Изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Основни изисквания:
1.1. Минимална образователна степен – магистър;

1.2. Професионална квалификация „Архитект“;
1.3. Минимален професионален опит – 3 години.
1.4. Специфични изисквания установени с нормативен акт: придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ – чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията:
- две години като служител по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или
- четири години като проектант на свободна практика или като служител по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.
1.5. да не са налице обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 Кодекса на труда.
2. Допълнителни изисквания:

2.1. Компетентност свързана с познаване и ползване на нормативни актове в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството; 2.2. Комуникационна компетентност;

2.3. Компетентност за работа с потребители;

2.4. Компютърна компетентност.

3. Предимства:

3.1. Професионален опит като главен архитект в общинска администрация или в район в градовете с районно деление;

3.2. Владеене/ползване на английски, руски, немски или френски език.

II..Кратко описание на длъжността:

1. Длъжността „Главен архитект“ е свързана с осъществяване на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията на общината, издаване на административни актове съобразно правомощията му, посочени в Закона за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

2. Работно време 4 часа дневно и 20 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест.

2. Интервю.

IV. Необходими документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса- по образец;
2. Копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен;
3. Копие от документа удостоверяващи специфичните изисквания за длъжността;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (официални документите, удостоверяващи служебния и/или трудов, осигурителен стаж);
5. Документи за допълнителна квалификация;

6. Професионална автобиография;

7. Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по образец;

8. Декларация по чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда - по образец.

Копията на документи се заверяват от кандидата с надпис „Вярно с оригинала“ и се подписват.
V. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се подават лично или чрез упълномощен представител на адрес: Общинска администрация гр.Средец, обл.Бургас, пл.„България “ № 8, партерен етаж, Деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа

С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Краен срок за подаване на документите: едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса.

VI. На общодостъпно място се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:

  1. Информационното табло в Общинска администрация – Средец, партерен етаж
  2. Интернет страницата на Община Средец – www.sredets.bg

Обявлението за конкурса се публикува във вестник „Черноморски фар” и интернет страницата на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Ресурси
Споделяне: