Общинска администрация Средец / Република България

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

на основание Заповед № 635/27.07.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 21 ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,

ОБЯВЯВАМ

конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец1 работно място

  1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за участие в конкурса за заемане на длъжността:

1. Кандидатите за заемане на длъжността „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец следва да отговарят на предвидените в чл. 19, ал. 2, т.1, 2 и 4 и чл. 21 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор изисквания:

1.1. образование - висше с образователно-квалификационна степен - магистър; предпочитани професионални области: финанси, икономика или право;

1.2. да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит;

1.3. да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит съгласно разпоредбите на чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

1.4. да са дееспособни лица;

1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност. Обстоятелствата се установяват служебно, а за чужди граждани - със свидетелство за съдимост или с аналогичен документ;

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, правно-информационен софтуер, специализиран софтуер, Internet.

За ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато:

  1. е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
  2. е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
  3. негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

II. Информация за длъжността „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец:

Ръководителят на вътрешния одит е отговорен за цялостната дейност на звеното за вътрешен одит, като:

1. изготвя и представя на ръководителя на организацията и на одитния комитет или на колективния орган на управление проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;

2. организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;

3. одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;

4. следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор;

5. изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;

6. разработва процедури и специфична методология за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит;

7. предлага на ръководителя на организацията да възложи определена задача на експерт от организацията или извън нея, когато служителите на звеното за вътрешен одит не притежават специални знания и умения, необходими за изпълнение на одитен ангажимент;

8. докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки на ръководителя на организацията;

9. представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит на ръководителя на организацията, на одитния комитет или на колективния орган на управление;

10. докладва за всички случаи, в които е бил ограничен обхватът на дейността по вътрешен одит на ръководителя на организацията, на одитния комитет или на колективния орган на управление.

III. Вид на правоотношението и заплащане за заемане на длъжността:

Длъжността „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец се заема по трудово правоотношение.

Минимален размер на основната заплата: 780лв. Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт.

IV. Начин на провеждане на конкурса:

1. Защита на концепция за дейността и развитието на звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация Средец, за период от три години, като първата година да е подробно разработена. Концепцията да е с обем не повече от 10 страници, подписани от кандидата и запечатана в непрозрачен плик.

Съдържание на концeпцията, както следва:

а) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането и организацията на дейността на звеното, пътищата за постигането им;

б) приложимост на идеите и вижданията за развитие на звеното;

в) етапи за реализация на концепцията.

2. Събеседване – събеседване с участниците, защитили успешно своите концепции и допуснати до този етап.

V. Необходими документи, място и срок за подаването им:

За участие в конкурса кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

2. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване);

3. Професионална автобиография (CV);

4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено копие „Вярно с оригинала” );

5. Заверено от кандидатите копие „Вярно с оригинала” на документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

6. Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС (по образец);

8. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по образец);

9. Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец;

10. Концепция за дейността и развитието на звено „Вътрешен одит” в Общинска администрация Средец, за период от три години, като първата година да е подробно разработена и запечатана в непрозрачен плик;

11. Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.

VI. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие да се подават лично или чрез упълномощен представител на адрес: Общинска администрация, гр.Средец, обл.Бургас, пл.„България “ № 8, партерен етаж, Деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа

С входящ номер, дата и час да се регистрират само документи подадени в посоченият срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Краен срок за подаване на документите: едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса.

На общодостъпно място да се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:

  1. Информационното табло в Общинска администрация – Средец, партерен етаж
  2. Интернет страницата на Община Средец – www.sredets.bg

Информация за конкурса да се публикува в Административния регистър https://iisda.govemment.bg/.

Обявлението за конкурса да се публикува във вестник „Черноморски фар” и интернет страницата на Община Средец.

При подаването на документите на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

За допълнителна информация - тел. 05551/ 69-93 Секретар на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Ресурси
Споделяне: