Общинска администрация Средец / Република България

Обява за свободни работни места в Дневен център за деца с увреждания гр. Средец

 1. Психолог – 1 работно място, вид на правоотношението – трудово – по заместване до завръщане на отсъстващия служител, чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, заетост – 8 часов работен ден;
 2. Логопед – 1 работно място, вид на правоотношението – трудово – по заместване до завръщане на отсъстващия служител, чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, заетост – 4 часов работен ден;

І. Психолог

Кратко описание на длъжността: Подпомага психологическото развитие и здраве на децата в ДЦДУ. Провежда консултиране - психологично, социално. Следи и подпомага адаптирането на потребителите на социални услуги към социалния живот в ДЦДУ. Извършва психодиагностика, в това число скрининг и интервенционна работа (корекции и формиране), превантивна, консултативна, организационна и обучаваща работа. Проучва и съдейства за разрешаването на проблемите чрез диагностициране, скриниране на затрудненията, нарушенията, диагностициране на социално-психологичните отношения и взаимодействия. Проучва стремежите, възможностите и подпомага личностното развитие на потребителите. Повишава психологическата култура на служителите. Участва в мултидисциплинарен екип по случай. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца и Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Изисквана минимална степен на завършено образование: Завършена образователна степен бакалавър по специалност – психология.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Добри комуникативни умения, висока мотивация за работа в екип. Умения и нагласи за работа с деца с трайни увреждания, с техните близки и роднини, взаимодействие с различни институции и поверителност.

Специални изисквания: Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

ІІ. Логопед

Кратко описание на длъжността: Отговаря за мониторинг на готовността за обучение на децата с увреждания. Извършва речева диагностика на детето, за да може да изведе езиково-говорните потребности на всяко едно дете. Работи с децата, които имат потребност от езиково-говорна терапия, самостоятелно или групово. Провежда консултации с родителите. Оказва педагогическа подкрепа на децата, включени в образователния процес, съдейства при възникнали трудности и подкрепя детето. Участва в изработването на индивидуални планове за подкрепа, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана за подкрепа на всеки 4 месеца. Обсъжда с децата въпроси, свързани с нуждите и потребностите им. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца и Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Изисквана минимална степен на завършено образование: Завършена образователна степен бакалавър по специалност „Логопедия”.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Да е запознат със законодателството, касаещо благополучието на детето и семейството, както и всякаква друга нормативна база, която има отношение към развитието на ДЦДУ.

Специални изисквания: Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

Необходими документи, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник за всички длъжности:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Документ за самоличност (копие);
 3. Документи за завършено образование (копие);
 4. Автобиография CV формат;
 5. Документи за трудов стаж и/или професионален опит, трудова или служебна книжка (копие);
 6. Медицинско свидетелство за работа (при започване на работа);
 7. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване (при започване на работа);
 8. Свидетелство за съдимост (при започване на работа);
 9. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени (копие).

Място и срок на подаване на документите:

Документи за участие се подават лично от кандидатите или чрез пълномощник в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес, телефон за контакт и длъжността за която се кандидатства в Деловодството на Общинска администрация Средец, пл. „България“ № 8, партерен етаж, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: 21.10.2022 год., 16.00 часа

Решението на комисията за подбор относно допуснатите до събеседване кандидати се обявява на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на Общинска администрация - Средец на 24.10.2022 г.

Интервю с допуснатите кандидати да се проведе на 26.10.2022 г. от 10,00 часа в сградата на общинска администрация – Средец, зала 2, ет.2.

Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Средец и информационното табло в сградата на Общинска администрация - Средец.

За информация и справки: тел.: 0887434222 Калинка Цанева Директор

Ресурси
Споделяне: