Заповед № 715/27.10.2021 г.

Заповед № 715/27.10.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , чл.13А, чл.63 и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 391/29.09.2021 год. на ...

повече
Заповед № 703/ 22.10.2021 г.

Заповед № 703/ 22.10.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 386 и 389 от 29.09.2021г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

На основание чл. 90, ал.2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.7,ал.12 и §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и във връзка със Заповед № 694/14.10.2021 год.на Кмета на Община ...

повече
Заповед №652 / 28.09.2021 г.

Заповед №652 / 28.09.2021 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №318/26.05.2021 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед №651 / 28.09.2021 г.

Заповед №651 / 28.09.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №343/30.06.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №653 / 28.09.2021 г.

Заповед №653 / 28.09.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №370/31.08.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №654 / 28.09.2021 г.

Заповед №654 / 28.09.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №371/31.08.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 648/ 28.09.2021 г.

Заповед № 648/ 28.09.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 369 от 31.08.2021г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М: І. ...

повече
Заповед № 649/ 28.09.2021 г.

Заповед № 649/ 28.09.2021 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за ...

повече
Заповед № 540 / 11.08.2021 г.

Заповед № 540 / 11.08.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1, ал.6 от ЗОС, чл.80 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №220/25.11.2020 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече