Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №5 / 04.01.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №668/30.11.2022 г. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:

- имот с идентификатор 23604.29.8 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 2539 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029008, актуван с Акт за ЧОС №2599/28.05.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.379, 23604.29.7, 23604.29.88, 23604.30.186, с начална тръжна цена 2010,00 лева и депозит за участие в размер на 201,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.13 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 1513 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029013, актуван с Акт за ЧОС №2600/28.05.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.14, 23604.29.20, 23604.29.590, с начална тръжна цена 1200,00 лева и депозит за участие в размер на 120,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.16 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 1035 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029016, актуван с Акт за ЧОС №2625/18.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.17, 23604.29.20, 23604.29.590, с начална тръжна цена 820,00 лева и депозит за участие в размер на 82,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.17 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 1472 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029017, актуван с Акт за ЧОС №2626/18.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.16, 23604.29.18, 23604.29.19, 23604.29.20, 23604.29.590, с начална тръжна цена 1170,00 лева и депозит за участие в размер на 117,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.18 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 2076 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029018, актуван с Акт за ЧОС №2627/18.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.17, 23604.29.19, 23604.29.29, 23604.29.380, 23604.29.590, с начална тръжна цена 1650,00 лева и депозит за участие в размер на 165,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.20 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 3150 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029020, актуван с Акт за ЧОС №2628/18.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.23.183, 23604.29.13, 23604.29.14, 23604.29.15, 23604.29.16, 23604.29.17, 23604.29.19, 23604.29.21, 23604.29.22, 23604.29.23, 23604.29.24, 23604.29.27, 23604.29.28, 23604.29.29, 23604.29.590, с начална тръжна цена 2480,00 лева и депозит за участие в размер на 248,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.21 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 1314 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029021, актуван с Акт за ЧОС №2629/19.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.20, 23604.29.27, 23604.29.28, с начална тръжна цена 1040,00 лева и депозит за участие в размер на 104,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.22 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 830 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029022, актуван с Акт за ЧОС №2630/19.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.20, 23604.29.23, 23604.29.26, 23604.29.27, с начална тръжна цена 660,00 лева и депозит за участие в размер на 66,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.27 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 1572 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029027, актуван с Акт за ЧОС №2632/19.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.20, 23604.29.21, 23604.29.22, 23604.29.26, 23604.29.28, 23604.29.31, 23604.29.32, 23604.29.35, с начална тръжна цена 1250,00 лева и депозит за участие в размер на 125,00 лева;

- имот с идентификатор 23604.29.28 по КККР на с.Драчево, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, с площ 1341 кв.м., девета категория, в местност ”Капаклията”, номер по предходен план №029028, актуван с Акт за ЧОС №2633/19.06.2013 г., с граници и съседи: 23604.29.19, 23604.29.20, 23604.29.21, 23604.29.27, 23604.29.29, 23604.29.30, 23604.29.31, с начална тръжна цена 1060,00 лева и депозит за участие в размер на 106,00 лева.

Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 27.01.2023 г. от 10:00 ч., в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация за всеки един имот поотделно в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 15:00 ч. на 25.01.2023 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 25.01.2023 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 11.01.2023 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Декларация за съгласие за предоставени лични данни;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати за участие в търговете, следващи търгове да се проведат на 03.02.2023 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове да се извърши до 15:00 ч. на 01.02.2023 г. Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 31.01.2023 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък и стойността на изготвената експертна оценка за имота.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: