Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 703/ 22.10.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 386 и 389 от 29.09.2021г. на Общински съвет-гр.Средец.

З А П О В Я Д В А М:

І. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти:

 • Урегулиран поземлен имот І (първо римско) в кв. 83 (осемдесет и трети) с площ от 633 кв.м. (шестстотин тридесет и три квадратни метра) по плана на гр. Средец, при граници на имота: улица, УПИ X и УПИ ІX, при начална тръжна цена в размер на 16790,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 1679,00 лв.;
 • Имот № 501.320 (петстотин и едно точка триста и двадесет) в квартал 14 (четиринадесети) по КККР на с.Проход, с площ от 1425 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и пет квадратни метра), при граници: улица, имот № 501.217, № 501.218, № 501.319 и № 501.226, при начална тръжна цена в размер на 8850,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 885,00 лв.

1. Определените депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 05.11.2021 г. от 10:00 ч. и 10:10 ч. в зала № 202, ет.2 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търговете: Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 03.11.2021 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 03.11.2021 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 10.11.2021 г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 12.11.2021г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 03.11.2021 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидата да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 12.11.2021 г. от 10:00 ч. и 10:10 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 10.11.2021 г.

ІX. Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

X. Спечелилият търга заплаща продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък за придобиване на имот, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

(съгл.заповед № 692/14.10.21г.)

Споделяне: