Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 715/27.10.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , чл.13А, чл.63 и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 391/29.09.2021 год. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за избор на Оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имот-публична общинска собственост, представляващ язовир, чрез предоставяне под наем, за срок от 10/десет/ години, на следния недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 по КККР на с. Суходол /номер по предходен план 097010, ЕКАТТЕ 70322/, находящ се в местността „До село“ с площ 117226 кв.м., с начин на трайно ползване – язовир, в землището на с. Суходол, община Средец, област Бургас, имотът актуван с АПОС /Акт публична общинска собственост/ №1487/27.01.2021год., при начална тръжна цена за отдаване под наем 1992,84 лв./хиляда деветстотин деветдесет и два лева и 84ст./, без включен ДДС и депозит в размер на 199,28лв..

Определеният депозит за участие в търга, в размер на 10% от първоначалната цена се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

Спечелилите участници заплащат достигнатата при търга цена. Наемът за първата година се заплаща при сключване на договора за отдаването под наем на язовира.

Търгът да се проведат на 16.11.2021 г. от 10:00 ч., в зала № 202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търга се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 12.11.2021 г., в стая № 301.

Документи за участие в търга се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 12.11.2021 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 19.11.2021 г. за повторен търг.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Декларация за съгласие за предоставени лични данни;
 • Тръжни условия;
 • Копие на решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 23.11.2021 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и входиране на заявления за участие в повторния търг се извършва до 16:00 ч. на 19.11.2021 г.

Условията и правилата за провеждане на търга с явно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №301, тел.: 05551/централа 6996, вът. 230 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: