Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №841/14.12.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1, ал.6 от ЗОС, чл.80 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №220/25.11.2020 г. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:

- поземлен имот с идентификатор 23604.49.8 по КККР на с.Драчево, с площ 18738 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/а- с площ 551 кв.м. превръщане, 188/в- с площ 17719 кв.м. широколистни високостъблени и 105 кв.м. широколистни високостъблени, 188/1- с площ 331 кв.м. широколистни високостъблени, 188/4- с площ 32 кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 23604.49.6, 23604.49.9, 23604.49.7, с начална конкурсна цена в размер на 7920,00 лева и депозит за участие в размер на 792,00 лева;

- поземлен имот с идентификатор 23604.49.10 по КККР на с.Драчево, с площ 48851 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/г- с площ 181 кв.м. широколистни високостъблени, 188/д- с площ 34740 кв.м. широколистни високостъблени, 188/в- с площ 12919 кв.м. широколистни високостъблени, 188/е- с площ 259 кв.м. превръщане, 188/1- с площ 300 кв.м. широколистни високостъблени, 188/4- с площ 451 кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 23604.49.6, 23604.49.7, 23604.49.9, с начална конкурсна цена в размер на 23540,00 лева и депозит за участие в размер на 2354,00 лева;

- поземлен имот с идентификатор 23604.49.11 по КККР на с.Драчево, с площ 68437 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение, м.”Малкото сечище”, в отдел/подотдел: 188/ж- площ 67849 кв.м. широколистни високостъблени, 188/е- площ 563 кв.м. превръщане, 188/1- площ 25 кв.м. широколистни високостъблени, 189/е- 1 кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 23604.51.12, 23604.51.11, 23604.49.7, 23604.49.6, с начална конкурсна цена в размер на 37400,00 лева и депозит за участие в размер на 3740,00 лева;

- поземлен имот с идентификатор 23604.49.13 по КККР на с.Драчево, с площ 87868 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/г- 4 кв.м. широколистни високостъблени, 188/е- 1690 кв.м. превръщане, 188/з- 292 кв.м. превръщане, 188/1- 183 кв.м. широколистни високостъблени и 10 кв.м. широколистни високостъблени, 188/м- 142 кв.м. превръщане, 188/н- 85548 кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 23604.49.12, 23604.49.14, с начална конкурсна цена в размер на 49500,00 лева и депозит за участие в размер на 4950,00 лева;

- поземлен имот с идентификатор 23604.50.8 по КККР на с.Драчево, с площ 196849 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение в отдел/подотдел: 188/г- 195761 кв.м. широколистни високостъблени, 188/д- 23 кв.м. иглолистни, 188/е- 806 кв.м. широколистни високостъблени, 188/1- 260 кв.м. широколистни високостъблени, съседи: 23604.49.14, 23604.49.6, 23604.50.1, 23604.50.7, с начална конкурсна цена в размер на 102630,00 лева и депозит за участие в размер на 10263,00 лева;

- поземлен имот с идентификатор 23604.51.12 по КККР на с.Драчево, с площ 652915 кв.м., нтп- друг вид трайно насаждение м.”Малкото сечище”, в отдел/подотдел: 188/ж- 3 кв.м. широколистни високостъблени, 189/б- 430 кв.м. превръщане, 189/в- 274218 кв.м. широколистни високостъблени, 189/г- 199236 кв.м. широколистни високостъблени, 189/д- 1118 кв.м. превръщане, 189/е- 127095 кв.м. широколистни високостъблени, 189/д- 10845 кв.м. превръщане, 189/2- 14 кв.м. превръщане, 189/3- 1158 кв.м. превръщане, 189/5- 20852 кв.м. широколистни високостъблени, 189/6- 3974 кв.м. широколистни високостъблени, 189/7- 3498 кв.м. широколистни високостъблени, 190/л- 809 кв.м. превръщане, 190/м- 5782 кв.м. широколистни високостъблени, 196/г- 1084 кв.м. превръщане, 196/е- 337 кв.м. иглолистни, 196/1- 126 кв.м. иглолистни, 196/2- 2335 кв.м. превръщане, съседи: 23604.49.11, 23604.51.14, 23604.52.7, 23604.52.6, 23604.51.13, 23604.52.4, 23604.52.3, 23604.37.192, 23604.51.11, 23604.49.7, 23604.49.6, с начална конкурсна цена в размер на 326920,00 лева и депозит за участие в размер на 32692,00 лева. /За имотите има вписани в имотния регистър догори за аренда./.

Определям следните изисквания към всеки от кандидатите, за които представят писмена декларация:

1. Да бъде предложен размер на първоначална инвестиция, свързана с отглеждане на трайни насаждения - не по-малък от 547 910,00 лева;

2. Да се осигурят 10 бр. работни места по трудов договор в стопанството и да се поддържат за срок не по-кратък от 3 (три) години;

3. Да не се извършва промяна в предназначението на имотите за срок от 10 (десет) години, както и да не се разрешава изсичането на младите фиданки;

4. Кандидатите да притежават сертификат за биологично земеделие, като представят подписан договор с фирма за контрол и сертификация на земеделското стопанство, както и да поемат ангажимент за непрекъснатост на биосертификацията за срок от 3 години.

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

1. Минимална обща конкурсна цена в размер от 547 910,00 лева;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 547 910,00 лева;

3. Брой осигурени работни места не по-малко от 10 (десет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 3 (три) години;

4. Притежание на сертификат за биологично земеделие и поемане на ангажимент за непрекъснатост на биосертификацията за срок от 3 години.

Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

1. К1 – Цена (конкурсна цена в лева) – не по-ниска от 547 910,00 лева,

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц х 50

Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц(макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по - малка от 547 910 лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И х 25

И(макс.),

където И е предложеният от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

3. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 3 (три) години – не по - малко от 10 (десет) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р х 25

Р(макс.),

където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N3=0,25

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци в тръжната документация.

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.

Отварянето на офертите да се извърши на 30.12.2021 г. от 10:00 ч., в зала №202 в сградата на община Средец.

Публично оповестения конкурс е редовен, ако в срока за подаване на предложенията са постъпили поне две предложения от двама участника.

Определям цена на един комплект конкурсна документация в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ до 15,00 ч. на 29.12.2021 г. Стъпката за наддаване е 10 % от началната конкурсна цена на имота.

Документацията за участие в конкурса се закупува в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 15:00 ч. на 29.12.2021 г.

Документи за участие в конкурса се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 29.12.2021 г.

Огледа на обектите за продажба може да се извърши на 22.12.2021 г., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Оферта- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в конкурса;
 • Декларация за съгласие за предоставени лични данни
 • Конкурсни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Оферта за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в конкурса;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена конкурсна документация;
 • Ценово предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в конкурса;
 • Решение на управителния орган за участие в конкурса за юридически лица с колективен орган на управление.

Условията и правилата за провеждане на конкурс са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите конкурса заплащат конкурсната цена преди подписване на договора, 3% местен данък и стойността на изготвената оценка за имотите.

Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: