Заповед № 111 / 10.07.2023 г.

Заповед № 111 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№ ю.л.288/06.07.2023г. г., от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ЕИК 206328828, със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул. „Шипка“ №2, представлявано от Красимир Вълчев Андонов - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 ...

повече
Заповед № 110 / 10.07.2023 г.

Заповед № 110 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№94-00-2747/06.07.2023г. г., от Тонка Димова Драгоманска, управител на фирма „ ДРАГОМАНСКИ - СМ“ ООД, ЕИК 205964652, със седалище и адрес на управление: град БУРГАС, ж.к. “Бр. Миладинови“, бл.117, вх.7, ап.10, за разрешаване изработването на КПИИ по ...

повече
Заповед № 575 / 04.07.2023 г.

Заповед № 575 / 04.07.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, ...

повече
Заповед № 108 / 28.06.2023 г.

Заповед № 108 / 28.06.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Д-94-00-2598/28.06.2023 г., от Тодор Пройков Станчев, в качеството му на пълномощник на Стефчо Иванов Стойков , заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

повече
Заповед № 553 / 28.06.2023 г.

Заповед № 553 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, ...

повече
Заповед № 104 / 28.06.2023 г.

Заповед № 104 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и протокол № 5/20.06.2023г, т.9 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 105 / 28.06.2023 г.

Заповед № 105 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с, чл.124а, ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ю.л.234/12.06.2023г. от фирма « ЛОЗИНЯ» ООД, ЕИК 102647012, собственик на ПИ с ИД 31379.80.15 и ПИ с ИД 31379.80.6 по КККР на землището на село ...

повече
Заповед № 106 / 28.06.2023 г.

Заповед № 106 / 28.06.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-2448/13.06.2023г. от Елена Костадинова Мандрова, в качеството й на наследник на Костадин Желязков Мандров, собственик с ...

повече
Заповед № 103 / 28.06.2023 г.

Заповед № 103 / 28.06.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със §8 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№94-00-2428/12.06.2023г. от Валерий Владимирович Кушминцев – пълномощник на н-ци на Стана Иванова Илиева и Мария Иванова Генчева, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: „Фотоволтаична ...

повече
Заповед № 547 / 26.06.2023 г.

Заповед № 547 / 26.06.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, ...

повече