Заповед № 17 / 24.01. 2023 г.

Заповед № 17 / 24.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 7/17.11.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас и Споразумение рег.№67/09.01.2023, ...

повече
Заповед № 16 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 16 / 23.01. 2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 03.01.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-3366/12.12.2022г. от Анка Георгиева Янчева, собственик на имот с пл.№ 103 в кв. 2, по действащия кадастрален план на с. Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003г. , регулационен план ...

повече
Заповед № 14 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 14 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 15 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 15 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 13 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 13 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 12 / 20.01. 2023 г.

Заповед № 12 / 20.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и червените линии, ...

повече
Заповед № 11 / 17.01. 2023 г.

Заповед № 11 / 17.01. 2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№94-00-45/09.01.2023г. от Станислав Димитров Янев, в качеството му на наследник на Димитър Стоянов Янев и Желязко Стоянов Янев, ...

повече
Заповед № 8 / 11.01.2023 г.

Заповед № 8 / 11.01.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№94-00-50/10.01.2023г. от Димо Иванов Найденов, собственик на УПИ I-123, II-123, III-123 в кв.6 по плана на село Дюлево, община ...

повече
Заповед № 22 / 09.01.2023 г.

Заповед № 22 / 09.01.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със заявление вх. № Д- 94-00-3/05.01.2023 г. подадено от Динка Георгиева Янева- собственик на ЕТ „Дием-Динка Янева”. ПРЕКРАТЯВАМ : регистрацията на ...

повече
Заповед №3 / 10.01.2023 г.

Заповед №3 / 10.01.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-3371/12.12.2022г. от Радослав Иванов Дрингов, в качеството му на заявител, желаещ да участва в тръжна ...

повече