Заповед № 117 / 18.07.2023 г.

Заповед № 117 / 18.07.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл.128, ал.14 и чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 6/18.07.2023г. , т.10 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.300/12.07.2023г. от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ...

повече
Заповед № 619 / 17.07.2023 г.

Заповед № 619 / 17.07.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 114 / 14.07.2023 г.

Заповед № 114 / 14.07.2023 г.

Относно: Прекратяване на административно производство по разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация с обхват: УПИ IX-360 и част от улица от О.Т.135 до О.Т.136 в кв.25 по плана на село Драчево, община Средец.

повече
Заповед № 113 / 14.07.2023 г.

Заповед № 113 / 14.07.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-2798/11.07.2023г. от Петранка Костадинова Хиндрикс, собственик с Н.Акт№184/2019г. на УПИ ...

повече
Заповед № 112 / 10.07.2023 г.

Заповед № 112 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№ю.л.289/06.07.2023г. от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ЕИК 206328828, със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул. „Шипка“ №2, представлявано от Красимир Вълчев Андонов - управител, за разрешаване изработването на КПИИ ...

повече
Заповед № 111 / 10.07.2023 г.

Заповед № 111 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№ ю.л.288/06.07.2023г. г., от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ЕИК 206328828, със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул. „Шипка“ №2, представлявано от Красимир Вълчев Андонов - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 ...

повече
Заповед № 110 / 10.07.2023 г.

Заповед № 110 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№94-00-2747/06.07.2023г. г., от Тонка Димова Драгоманска, управител на фирма „ ДРАГОМАНСКИ - СМ“ ООД, ЕИК 205964652, със седалище и адрес на управление: град БУРГАС, ж.к. “Бр. Миладинови“, бл.117, вх.7, ап.10, за разрешаване изработването на КПИИ по ...

повече
Заповед № 575 / 04.07.2023 г.

Заповед № 575 / 04.07.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, ...

повече
Заповед № 108 / 28.06.2023 г.

Заповед № 108 / 28.06.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Д-94-00-2598/28.06.2023 г., от Тодор Пройков Станчев, в качеството му на пълномощник на Стефчо Иванов Стойков , заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

повече
Заповед № 553 / 28.06.2023 г.

Заповед № 553 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, ...

повече