Заповед № 104 / 28.06.2023 г.

Заповед № 104 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и протокол № 5/20.06.2023г, т.9 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 105 / 28.06.2023 г.

Заповед № 105 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с, чл.124а, ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ю.л.234/12.06.2023г. от фирма « ЛОЗИНЯ» ООД, ЕИК 102647012, собственик на ПИ с ИД 31379.80.15 и ПИ с ИД 31379.80.6 по КККР на землището на село ...

повече
Заповед № 106 / 28.06.2023 г.

Заповед № 106 / 28.06.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-2448/13.06.2023г. от Елена Костадинова Мандрова, в качеството й на наследник на Костадин Желязков Мандров, собственик с ...

повече
Заповед № 103 / 28.06.2023 г.

Заповед № 103 / 28.06.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със §8 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№94-00-2428/12.06.2023г. от Валерий Владимирович Кушминцев – пълномощник на н-ци на Стана Иванова Илиева и Мария Иванова Генчева, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: „Фотоволтаична ...

повече
Заповед № 547 / 26.06.2023 г.

Заповед № 547 / 26.06.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, ...

повече
Заповед № 101 / 22.06.2023 г.

Заповед № 101 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№43-00-110/20.06.2023г от Община Средец и РСПБЗН - Средец, собственик на УПИ II-2001 в кв.135 по плана на ...

повече
Заповед № 97 / 22.06.2023 г.

Заповед № 97 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 5/20.06.2023 г., т.3 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 100 / 22.06.2023 г.

Заповед № 100 / 22.06.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 15.06.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-2422/12.062023г. от Стамен Тодоров Караиванов, собственик на имот с пл.№ 67 в кв. 9, по действащия кадастрален план на с. Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003г. , регулационен план ...

повече
Заповед № 99 / 22.06.2023 г.

Заповед № 99 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 5/20.06.2023г, т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 98 / 22.06.2023 г.

Заповед № 98 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 5/20.06.2023 г., т.2 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече