Заповед № 180 / 08.03.2023 г.

Заповед № 180 / 08.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, във връзка с възстановяване на 24 часово водоподаване поради нормализиране дебита на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в с. Драка, община ...

повече
Заповед № 43 / 06.03. 2023 г.

Заповед № 43 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 44 / 06.03. 2023 г.

Заповед № 44 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и 2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ Г- 94-00-5/14.02.2023г. от Георги Димов Николов, пълномощник на Васил ...

повече
Заповед № 42 / 06.03. 2023 г.

Заповед № 42 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.13 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед №41 / 01.03.2023 г.

Заповед №41 / 01.03.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 09.02.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-312/ 09.02.2023г. от Стоянка Иванова Първанова, Димитринка Станчева Димова и Станислава Златкова Димова , съсобственици на имот пл.№ 501.80 в кв.24, по действащия кадастрален план на с. Загорци, Община ...

повече
Заповед №39 / 01.03.2023 г.

Заповед №39 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 2/14.02.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О ...

повече
Заповед №38 / 01.03.2023 г.

Заповед №38 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.12 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б ...

повече
Заповед №40 / 01.03.2023 г.

Заповед №40 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 2/14.02.2023 г., т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р ...

повече
Заповед №33 / 21.02.2023 г.

Заповед №33 / 21.02.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ ю.л.416/26.01.2023 г., от фирма „ ВАТС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 207003392, със седалище и адрес на управление град София, ж.к. „ Бъкстон“, бл.20, вх.Ж, ап.112, представлявано от Ташко Тодоров Мераков - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за ...

повече
Заповед №38 / 7.01.2023 г.

Заповед №38 / 7.01.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-69/09.12.2022 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-70/13.12.2022 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-65/06.12.2022 г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

повече