Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 1 / 02.01.2024 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-3889/08.11.2023г. от Мирослав Йорданов Йорданов и Динко Велчев Велчев, съсобственици на УПИ IV-107 в кв.48 по плана на село Драка, община Средец, област Бургас , с документи за собственост: н.а.№34/2006г. и н.а.№105/2023г., по становище на главния архитект на Община Средец от 02.01.2024г. и скица предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП- План за регулация и застрояване на част от кв.48 по плана на село Драка, община Средец, област Бургас

В обхват: УПИ IV-107, отреден за малкоетажно застрояване, като от него се обособят два нови УПИ : IV-107 – за малкоетажно застрояване, с площ 1930 м2/ собственост на Динко Велчев/ и V-107 – за малкоетажно застрояване, с площ 2000 м2 / собственост на Мирослав Йорданов/ и показатели на застрояване за устройствена зона Жм- за малкоетажно застрояване.

При изготвянето на проекта да се спазят следните изисквания:

  • Да се променят показателите на застрояване съобразно ОУПО Средец.
  • Проектът да се изготви от правоспособни специалисти по чл.230 от ЗУТ
  • Проектът за изменение на ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в ЗУТ, Наредба №8 от 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др. приложими нормативни актове
  • Проектът да се представи в два екземпляра в М 1:1000 – оригинал на недеформируема прозрачна основа, две цветни копия и в цифров вид
  • Заповедта за допускане спира прилагането на действащия устройствен план за частта, за която се отнася
  • Проектът да се внесе съгласуван със заитересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализирани контролни органи, съгласно чл.128, ал.6 във връзка с чл.127,ал2 от ЗУТ
  • Проектът да се внесе за процедиране и одобряване със заявление от името на всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, придружен от актуална скица на имотите – ситуационен план – в обхвата и конкретната територия на изменението.
  • Заповедта да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
  • Съгласно чл.135, ал.8 отЗУТ, заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и в сила не е внесен проект за изменение на плана.
  • На основание чл.103а, ал.2 от ЗУТ проектът да се съобрази с предвижданията на ОУП на община Средец и с правилата за неговото прилагане.

Инж. Иван Кичев

Кмет на Община Средец

Споделяне: