Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №1 / 03.01.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, удостоверение№25-336890/19.10.2022г. на АГКК и протокол № 4/28.07.2022г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По сините линии и надписи и по червените линии, проект на план за регулация /ПУП-ПР/ на ПИ с идентификатор 20273.505.1 по КККР на село Дебелт, Общ.Средец, одобрен със Заповед№РД-18-84/19.11.2015г., като се обособяват четири нови УПИ както следва:1. УПИ I-3, с площ 49940 м2 и отреждане „ за производствена и складова дейност“, 2. УПИ II-4, с площ 27302 м2 и отреждане „ за производствена дейност“, 3. УПИ III-5, с площ 6430 м2 и отреждане „ за складова дейност“, 4. УПИ IV-6, с площ 3699 м2 и отреждане „ за производствена и складова дейност“, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и сините надписи, проект на план за застрояване на ПИ с идентификатор 20273.505.1 по КККР на село Дебелт, община Средец, , при следните показатели на застрояване: 1. За УПИ I-3 Зона Пч, Пз 40%, Позел. 50%, Кинт 0,8, E5(15) 2. За УПИ II-4 Зона Пп, Пз 80%, Позел. 20%, Кинт 1,2, Е5(15), 3. За УПИ III-5 Зона Пч, Пз 80%, Позел. 20%, Кинт 1,2, Е3(15), 4. За УПИ IV-6 Зона Пч, Пз 80%, Позел. 20%, Кинт 1,2, Е3(15), според приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Споделяне: