Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №226/07.04.2021 г.

На основание входирано уведомлевие с вх.№Д-94-00-34/05.04.2021 г за депозирана жалба с вх.№3415/31.03.2021 г. на Административен съд гр.Бургас срещу заповед №185/17.03.2021 г. на кмета на община Средец за откриване на публично оповестен конкурс

С П И Р А М:

изпълнението на заповед №185/17.03.2021 г. за срока до окончателното произнасяне на съответния съд по депозираната жалба, като в случай на потвърждаване, действието на заповедта ще бъде възобновено с оставащия срок, за който е била спряна.

В случай, че заповед №185/17.03.2021 г. бъде отменена, откритата конкурсна процедура ще бъде прекратена с последваща заповед.

МОТИВИ: Спиране действието на заповедта с оглед постъпилата жалба е целесъобразно, тъй като евентуално негативен резултат по произнасяне от съда по жалбата би довело до заплащане на допълнителни такси и разноски от страна на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на община Средец и обяви на информационното табло.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

ЗА Кмет на Община Средец

съгл.зап.№224/06.04.2021 г.

Споделяне: