Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 100 / 22.06.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 15.06.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-2422/12.062023г. от Стамен Тодоров Караиванов, собственик на имот с пл.№ 67 в кв. 9, по действащия кадастрален план на с. Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003г. , регулационен план одобрен с Решение №15/02.12.2003 г , с документ за собственост н.а № 166, т.1, д.155, рег.№956/ 2023г., заинтересовано лице по чл 131 от ЗУТ, и по решение на ОЕСУТ с протокол №5, т.6 от 20.06.2023 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003 г., за имот с пл. №67 в кв.9, като се обособят два нови имота: имот пл.№67 в кв.9, с площ 435 м2 и имот пл.№405 в кв.9, с площ 434 м2, съгласно приложения констативен акт и скица № 750/15.06.2023 г. на Община Средец , която е неразделна част от него

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №521/16.06.2023г.

Споделяне: