Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 104 / 28.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и протокол № 5/20.06.2023г, т.9 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

По зелените линии, надписи и щрихи, проект за частично изменение на плана за регулация / ПУП-ПР / на село Гранитец, Община Средец, одобрен със заповед № 3699/01.03.1950 г., за УПИ III-56 , УПИ IV-57 и УПИ V-102 в кв.12, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като дворищно – регулационните линии на УПИ III-56 , УПИ IV-57 и УПИ V-102 в кв.12 се поставят по имотните граници на имот пл.№57, а площите на новообразуваните УПИ са както следва : 1. III-56 с площ 2643 м2; 2. IV-57/ по имотни граници/ с площ 465 м2 и V-102 с площ 1537 м2 в кв.12, съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: