Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 106 / 28.06.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-2448/13.06.2023г. от Елена Костадинова Мандрова, в качеството й на наследник на Костадин Желязков Мандров, собственик с Н.Акт№115/1997г. на УПИ XII-1608 в кв.100 по действащия ПУП -ПРЗ на град Средец, община Средец, одобрен с Заповед №РД-09-166/24.09.1986 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, по становище на главния архитект на Община Средец от 27.06.2023 г. и скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП/ПР/ – План за регуляция на част от кв.100 по плана на град Средец, община Средец, област Бургас,

В обхват: УПИ XII-1608 и УПИ X-1142, като парцелната граница между тях , се постави по съществуващата обща имотна граница.

Проектът да се изработи на основание §8 ,ал.2, т. 3 от ПР на ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: