Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 108 / 28.06.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Д-94-00-2598/28.06.2023 г., от Тодор Пройков Станчев, в качеството му на пълномощник на Стефчо Иванов Стойков , заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

З А П О В Я Д В А М :

О Т М Е Н Я В А М: Заповед №89/16.05.2023 г. на Кмета на Община Средец, с която се одобрява:

Проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за ПИ с ИД 17974.100.4, ПИ с ИД 17974.100.5 и ПИ с ИД 17974.100.13 по КККР на землището на град Средец, община Средец, област Бургас.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: