Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 11 / 17.01. 2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№94-00-45/09.01.2023г. от Станислав Димитров Янев, в качеството му на наследник на Димитър Стоянов Янев и Желязко Стоянов Янев, съсобственици на УПИ VII-365 в кв.30( съгл. н.а.№151, т.4, дело№1027/1996г.) по плана на село Драчево, община Средец, област Бургас , по становище на главния архитект на Община Средец от 17.01.2023г. и скица предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП- План за регулация и застрояване на част от кв.30 по плана на село Драчево, община Средец, област Бургас

В обхват: УПИ VII-365 с площ 1335 м2, като се ситуират три нови УПИ: VII-365 с площ 480 м2, XXVIII-365 с площ 610 м2 и XXIX-365 с площ 245 м2. Лицата и площите на новообразуваните УПИ да се съобразят с изискванията на чл.19, ал.1, т.4 и ал.4 от ЗУТ и се предвидят показатели за застрояване, отговарящи на отрежнане „ за нискоетажно, индивидуално жилищно застрояване“

При изготвянето на проекта да се спазят следните изисквания:

  • Проектът да се изготви от правоспособни специалисти по чл.230 от ЗУТ
  • Проектът за изменение на ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в ЗУТ, Наредба №8 от 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др. приложими нормативни актове
  • Проектът да се представи в два екземпляра в М 1:1000 – оригинал на недеформируема прозрачна основа, две цветни копия и в цифров вид
  • Заповедта за допускане спира прилагането на действащия устройствен план за частта, за която се отнася
  • Проектът да се внесе съгласуван със заитересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализирани контролни органи, съгласно чл.128, ал.6 във връзка с чл.127,ал2 от ЗУТ
  • Проектът да се внесе за процедиране и одобряване със заявление от името на всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, придружен от актуална скица на имотите – ситуационен план – в обхвата и конкретната територия на изменението.
  • Заповедта да се обяви по реда на чл.124б, ал.2, като същата не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
  • Съласно чл.135, ал.8 отЗУТ, заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и в сила не е внесен проект за изменение на плана.
  • На основание чл.103а, ал.2 от ЗУТ проектът да се съобрази с предвижданията на ОУП на община Средец и с правилата за неговото прилагане.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ, съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал.1 от АПК.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов

Ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: