Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 110 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№94-00-2747/06.07.2023г. г., от Тонка Димова Драгоманска, управител на фирма „ ДРАГОМАНСКИ - СМ“ ООД, ЕИК 205964652, със седалище и адрес на управление: град БУРГАС, ж.к. “Бр. Миладинови“, бл.117, вх.7, ап.10, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Преустройство и пристройка по време на строителство на склад в магазин за хранителни и промишлени стоки“, в УПИ I-902 / ПИ с ИД 17974.10.902 по КККР на землището на град Средец, община Средец/, с документи за собственост: н.а.№49, том 2, р.1166, д. 223/2021г. - собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 06.07.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Преустройство и пристройка по време на строителство на склад в магазин за хранителни и промишлени стоки“, в УПИ I-902 / ПИ с ИД 17974.10.902 по КККР на землището на град Средец, община Средец/, в следните части:

1. План за регулация / ПУП–ПР/ с обхват УПИ I-902 , като се промени предназначението на УПИ от „ за складова база, офис и паркинг“, в „ за търговия, магазин и склад“.

2. План за застрояване/ ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: Преустройство и пристройка по време на строителство на склад в магазин за хранителни и промишлени стоки“, в УПИ I-902 / ПИ с ИД 17974.10.902 по КККР на землището на град Средец, община Средец/, при следните показатели на застрояване:зона Смф, плътност на застр.30% , К инт – 1.5 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 50 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Преустройство и пристройка по време на строителство на склад в магазин за хранителни и промишлени стоки“, в УПИ I-902 / ПИ с ИД 17974.10.902 по КККР на землището на град Средец, община Средец/, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на собственика , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №580/06.07.2023г.

Споделяне: