Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 112 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№ю.л.289/06.07.2023г. от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ЕИК 206328828, със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул. „Шипка“ №2, представлявано от Красимир Вълчев Андонов - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ IX-63 в кв.15 по плана на село Суходол, община Средец, с документи за собственост: н.а.134,т.1,рег.№921, д.№1128/2022г., заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 06.07.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ IX-63 в кв.15 по плана на село Суходол, община Средец, в следните части:

1. План за регулация - ЧИ на / ПУП–ПР/ с обхват УПИ IX-63 в кв.15 , като се промени предназначението на УПИ в „ за сгради за безвредни производдствени дейности“ / чл.17, ал.2, т.4 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ/.

2. План за застрояване – ЧИ на / ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: Фотоволтаична електоцентрала“ в УПИ IX-63 в кв.15 , при следните показатели на застрояване:зона Жм – за жилищно застрояване, плътност на застр.30% , К инт – 1,0 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 50 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в нов УПИ IX-63 в кв.15 по плана на село Суходол, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на приобретателя , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №580/06.07.2023г.

Споделяне: