Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 1132 / 15.12.2023 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА. чл. 35, ал. 1, чл. 48, ал. 2, т. 1 и т. 2, чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, с оглед осигуряване на спокойствието и сигурността на гражданите и опазването на околната среда в Община Средец:

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Търговията с пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които не са получили разрешение за търговия от органите на МВР;

2. Продажбата на фойерверки от категория F1- фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради- на лица под 12 години, от категория F2- фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства- на лица под 16 години, и от категория F3- фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве- на лица под 18 години;

3. Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка, не придружени от сертификат за качество, издаден от производителя и инструкция на български език за употреба и безопасна работа с изделието;

4. Търговията с пиротехнически изделия в магазините и търговските обекти на открито, както и на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на тези изделия съгласно ЗОБВВПИ;

5. Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехнически изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1 в закрити помещения;

6. Хвърлянето на бомбички, ракети и други пиротехнически средства, застрашаващи живота и здравето на гражданите или нарушаващи спокойствието им на обществени места.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУ- гр. Средец и Димитър Минчев- ст. сътр. охрана в звено „Общински ред и сигурност“ при Община Средец.

Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на жителите на Община Средец като се публикува на сайта на общината.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: