Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 114 / 14.07.2023 г.

Относно: Прекратяване на административно производство по разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация с обхват: УПИ IX-360 и част от улица от О.Т.135 до О.Т.136 в кв.25 по плана на село Драчево, община Средец.

В Дирекция „ Устройство на територията, строителство и БКС“ /УТСБКС/ при Община Средец е постъпило Заявление с вх.№94-00-1177/02.06.2022г. от Султанка Кирилова Бораджиева, с адрес град Бургас, ж.к. „ Меден Рудник“, бл.132, вх.Д, ет.7, в качеството й на наследник на Кирил Димитров Георгиев, за разрешаване на устройствена процедура за изменение на план за регулация в обхвата на кв.25, УПИ IX-360 и част от улица от О.Т.135 до О.Т.136 по плана на село Драчево, община Средец област Бургас.

Към Заявление с вх.№94-00-1177/02.06.2022г. са приложени: 1.) н.а. №198, т.2, дело №1157/1984г. 2.) Удостоверение за наследници изх.№94-01-24229/12.07.2021г. 3.) Решение №40/12.01.2022г. на Административен съд Бургас 4.) Задание за ЧИ на ПУП-ПР 5.) Скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ. Заявлението е разгледано на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ , т.3 от Протокол №3/16.06.2022г. и е върнато със следните мотиви: „Връща проекта, поради неизпълнение на изискванията на Параграф 5, т.11 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията/ ДР на ЗУТ/ в предложената разработка и липса на съгласие от заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ“. Съгласно изложените от ОЕСУТ мотиви и издадено на 26.06.2022г. Становище на главния архитект на Община Средец на основание чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, със своя Заповед №38/30.06.2022г. на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, Кмета на община Средец е постановил отказ относно разрешаване на изработването на проект за ЧИ на ПУП-ПР с горепосочения обхват.

С писмо изх.№94-00-1177/30.06.2022г. по регистрационен индекс на община Средец до госпожа Султанка Бораджиева, са изпратени копия на Заповед №38/30.06.2022г. на Кмет на община Средец, Становище на главен архитект на община Средец и Протокол №3/16.06.2022г., т.3 на ОЕСУТ. Заявителят е обжалвал пред Административен съд – град Бургас заповедта на Кмета на община Средец по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ.

Със свое Решение №559/26.05.2023г. Административен съд – град Бургас е отменил Заповед №38/30.06.2022г. и е изпратил преписката на Кмета на община Средец за произнасяне по Заявление с вх.№94-00-1177/02.06.2022г. от Султанка Кирилова Бораджиева, като съобрази мотивите по Решението.

Във връзка с изпълнение на Решение №559/26.05.2023г. на Администратине съд – град Бургас, административния орган, пред който е подадено заявление за издаване на индивидуален административен акт, на основание чл.5в, ал.1 от ЗУТ е изискал предоставяне на заявление за интерес или предварително съгласие от заинтересованите лица по чл.131,ал.2,т.1 от ЗУТ. На заявителя Султанка Бораджиева е изпратено писмо с изх.№94-00-2522/21.06.2023г., с което е уведомена да представи в 14 –дневен срок, считан от датата на получаване на писмото, допълнителни документи по административната преписка. Писмото е изпратено с обратна разписка от община Средец на адрес по местоживеене на заявителя и е получено от същия на 26.06.2023г.

В законово определения 14 – дневен срок/ считано до 10.07.2023г. включително/, заявителя не е изпълнил указанията за отстраняване на нередовността на преписка и не са приложени необходимите документи за окомплектоване й в посочения срок, изтекъл до 10.07.2023г., вкл., поради което административното производство не може да продължи, поради нередовност. Съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ / нов- Д.В. бр.16/2021г./, когато нередностите или непълнотите по чл.5в., ал.1 от ЗУТ не са отстранени, административния орган прекратява производството.

С оглед на тези мотиви и събраните в административното производство доказателства, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.5в, ал.2 от Закона за устройство на територията,

П Р Е К Р А Т Я В А М:

Производството по изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация / ЧИ на ПУП – ПР/ с териториален обхват кв.25, УПИ IX-360 и част от улица от О.Т.135 до О.Т.136 по плана на село Драчево, община Средец, област Бургас.

Настоящата заповед е неразделна част от административна преписка с вх.№994-00-1177/02.06.2022г.

Настоящата заповед прекратява административното производство относно изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация / ЧИ на ПУП – ПР/ с териториален обхват кв.25, УПИ IX-360 и част от улица от О.Т.135 до О.Т.136 по плана на село Драчево, община Средец, област Бургас.

Заповедта следва да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61 от АПК.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и Глава 10, раздел IV от АПК, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №580/06.07.2023г.

Споделяне: