Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 117 / 18.07.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл.128, ал.14 и чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 6/18.07.2023г. , т.10 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.300/12.07.2023г. от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По сините линии и надписи и по червените линии , проект за изменение на ПУП – ПР /план за регулация/ за ПИ 501.258 в кв.10 по плана на село Орлинци, община Средец, с площ 1943 м2, като се ситуира нов УПИ I-258 в кв.10, с предназначение за „ Сгради за безвредни производствени дейности“ , устройствена зона „Жм“, съгласно приложения към тази Заповед проект , като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.2,т.1 от ЗУТ.

2. По червените пунктирани линии и по сините надписи , проект на ПУП-ПЗ / план за застрояване/ на УПИ I-258 в кв.10 , при следните показатели на застрояване:Зона Жм, Ет. – до 3 етажа, Н макс. 10.0м., плътност на застр. до 30% , Кинт 1.0, озеленяване до 50% , свободно застрояване „е“ ,съгласно приложения към тази Заповед проект , като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.2,т.1 от ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №580/06.07.2023г.

Споделяне: