Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 12 / 20.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и червените линии, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на град Средец, Общ.Средец, одобрен с Зап.№РД-09-166/24.09.1986 г., за УПИ XXXII( 692 м2) в кв.70, отреден „за търговия и услуги“, като се променя отреждането в „за жилищно строителство“според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на град Средец, община Средец, за УПИ XXXII( 692 м2) в кв.70 , като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, застр.60%, К инт. 1,2 , Озел.40%, Н(1-3) 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Ст. специалист „УТСБКС“:Божидар Божинов

Споделяне: