Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 12 / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.7 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи, проект за изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Драчево, община Средец, одобрен със Заповед №75/23.09.1992г., за УПИ X-549, с площ 1245 м2, в кв.41, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се ситуират два нови УПИ: X-549, с площ 623 м2 и XIV-549, с площ 622 м2, в кв.41, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, проект на изменение плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ X-549 и УПИ XIV-549, в кв.41, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 30%, К инт. до 1,0 , Озел. до 50%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

ИНЖ.ИВАН КИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: