Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 122 / 25.07.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и протокол №6/18.07.2023 г., т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

Проект на план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за обект: „ Фотоволтаична централа“, в ПИ с ИД 17974.100.3 – НТП за стопански дзвор, трайно предназначение – земеделска, местност „ Кръста“, площ 7155 м2 по КККР на землището на град Средец, община Средец, област Бургас, собственост на Петя Георгиева Стойкова, като се отрежда УПИ II – „ за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“ в кв.100, при следните показатели на застрояване : Устройствена зона „Пп“; Н 3(10 м); Кинт. 2,0; Плът.застр. до 60%; Плътн.озел. до 30%, Начин на застр. „е“ – свободно, съгласно приложения проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Споделяне: