Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 127 / 03.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 6/18.07.2023 г., т.13 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I-117 с площ 49328 м2, УПИ II-117 с площ 9439 м2, УПИ III-120 с площ 34114 м2, УПИ IV-120 с площ 32666 м2 и УПИ V-120 с площ 3008 м2, масив 36, местност „Пенджевишка“ по КККР на землище град Средец, област Бургас, одобрен със Заповед №8/21.01.2011г., като УПИ I-117 и УПИ II-117 се обединяват в нов УПИ I-349 с площ 58767 м2 / ПИ с ИД 17974.36.349/, а УПИ III-120, УПИ IV-120 и УПИ V-120 се обединяват в нов УПИ II-350 с площ 69788 м2 / ПИ с ИД 17974.36.359/ , със запазване на отреждането „ за фотоволтаичен парк“, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ I-349 и УПИ II-350, масив 36, местност „ Пенджевишка“ по КККР на землище град Средец, област Бургас, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Пп, П.застр. до 60%, К инт. до 2,0 , П.озел. до 30%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

инж.Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: