Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 13 / 14.03. 2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-196/02.02.2022г. от Димитър Вълков Георгиев, собственик на ПИ с идентификатори 20273.501.1218,1219 и 1220 по КККР на село Дебелт, община Средец, с н.а.№16/2021г., Дог.№118/2021 г. и Зап.№18-11838/2021 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане частично изменение ПУП-ПРЗ на с.Дебелт, общ.Средец, за УПИ II-361, УПИ III-364 и УПИ IV, кв.46, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, и по становище на главния архитект на Община Средец от 14.03.2022г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

РАЗРЕШАВАМ : Изработване проект за частично изменение ПУП-ПРЗ на с. Дебелт, Община Средец, одобрен със зап № 2596/08.07.1965 г.., за урегулигане на ПИ 20273.501.1218, промяна на конфигурацията на съществуващите УПИ: УПИ II-361, УПИ III-364 и УПИ IV, кв.46, като се отредят четири нови урегулирани поземлени имота, а границите на УПИ II-361 се променят съгласно документите за собственост на ПИ 20273.501.833(УПИ II-361), при следните показатели на застрояване: Пл.застр. до 60%, Кинт до 1.2, Н до 10м., Озел. до 40%, кв.46 , съгласно нормите на ЗУТ, приложените скица – проект и документи за собственост.

Проектът да се изработи на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

Инж.Иван Жабов:

Кмет Община Средец

Споделяне: