Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 13 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи и червените линии и надписи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на град Средец, община Средец, одобрен със Заповед №РД-09-166/24.09.1986г. за УПИ VIII-1456 и УПИ VII-1457 в кв.82, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се премести парцелната граница между двете УПИ на изток, на три метра от съществуваща жилищна сграда в УПИ VIII-1456 и се ситуират два нови УПИ: VIII-1456 с площ 283 м2 и лице 17,21м и VII-1457 с площ 395 м2 и лице 44,26м. в кв.82, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ VIII-1456 и УПИ VII-1457 в кв.82, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 60%, К инт. до 1,2 , Озел. до 40%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Ст. специалист „УТСБКС“:Божидар Божинов

Споделяне: