Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 14 / 14.03. 2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-194/02.02.2022г. от Търна Господинова Бонева, Иванка Господинова Чардаклиева, Гана Господинова Иванова, Цанка Гочева Иванова, Митко Гочев Чардаклиев, Никола Митев Петров и Динка Митева Калъчева( в качеството си на наследници на Петър Стоев Чардаклиев), собственик на имот пл. №450 в кв.53 по действащия ПУП -ПРЗ на с. Дюлево, съгласно разписен лист на село Дюлево, Община Средец, одобрен със зап № 18/ 23.02.1988 г., заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане частично изменение ПУП-ПРЗ на с.Дюлево, общ.Средец за имот пл.№ 450, кв.53, на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, и по становище на главния архитект на Община Средец от 28.02.2022г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

РАЗРЕШАВАМ : Изработване проект за частично изменение ПУП-ПРЗ на с. Дюлево, Община Средец, одобрен със зап № 18/ 23.02.1988г., за частта от имот пл.№450, кв.53, попадаща в УПИ VIII, отреден за комплексно жилищно застрояване, за частта, попадаща извън кв.53 ,в регулационните граници на селото,както и промяна парцелните граници на УПИ V-455, VI-455 и VII-455 в кв.53, като се отредят самостоятелни УПИ за жилищно застрояване, при следните показатели на застрояване: Пл.застр. до 50%, Кинт до 1.2, Н до 10м., Озел. до 50%, кв.53 , съгласно нормите на ЗУТ, приложените скица – проект и документи за собственост.

Проектът да се изработи на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

Инж.Иван Жабов:

Кмет Община Средец

Споделяне: