Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 14 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи , проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Зорница, община Средец, одобрен със Заповед №76/19.04.1983г. за УПИ II- 384 и УПИ X-389 в кв.49, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като парцелната граница между двата УПИ се постави по имотната граница между имот пл.№384 и имот пл.№389 в кв.49, с цел уреждане на регулационните сметки и се ситуират два нови УПИ: II-384 с площ 3943 м2 и лице 51,96 м. и X-389 с площ 607 м2 и лице 21,23 м., със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ II-384 и УПИ X-389 в кв.49, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 60%, К инт. до 1,2 , Озел. до 40%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Ст. специалист „УТСБКС“:Божидар Божинов

Споделяне: